نوبت دهی نوع 2

1

اسلات تاریخ / زمان را انتخاب کنید

نوع بخش و کارکنان خود را همراه با اسلات زمان انتخاب کنید

2

جزییات تماس را پر کنید

اطلاعات شخصی خود را بنویسید و شرح مختصری از درمان مورد نیاز خود را وارد کنید

3

بررسی جزییات

جزئیات مربوط به انتخاب کارکنان، خدمات و اطلاعات شخصی را اصلاح کنید

انتخاب تاریخ و گروه