پکیج ها

پکیج های ما

پایه
 • قلب
 • آزمایش خون
 • اوره
 • آرترسکوپی
 • قند
 • تست قند
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • فشار خون
 • سنوگرافی
 • فیزیوتراپی
تومان300.00
مقرون بصرفه
 • قلب
 • آزمایش خون
 • اوره
 • آرترسکوپی
 • قند
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • تست قند
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • فشار خون
 • سنوگرافی
 • فیزیوتراپی
تومان320.00
کامل
 • قلب
 • آزمایش خون
 • اوره
 • آرترسکوپی
 • قند
 • تست قند
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • فشار خون
 • سنوگرافی
 • فشار خون
 • سنوگرافی
 • فیزیوتراپی
تومان300.00
پایه
 • قلب
 • آزمایش خون
 • اوره
 • آرترسکوپی
 • قند
 • تست قند
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • فشار خون
 • سنوگرافی
 • فیزیوتراپی
تومان300.00
مقرون بصرفه
 • قلب
 • آزمایش خون
 • اوره
 • آرترسکوپی
 • قند
 • تست قند
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • فشار خون
 • سنوگرافی
 • فیزیوتراپی
تومان320.00
کامل
 • قلب
 • آزمایش خون
 • اوره
 • آرترسکوپی
 • قند
 • تست قند
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • فشار خون
 • سنوگرافی
 • فیزیوتراپی
تومان300.00
پایه
 • قلب
 • آزمایش خون
 • اوره
 • آرترسکوپی
 • قند
 • تست قند
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • فشار خون
 • سنوگرافی
 • فیزیوتراپی
تومان300.00
مقرون بصرفه
 • قلب
 • آزمایش خون
 • اوره
 • آرترسکوپی
 • قند
 • تست قند
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • فشار خون
 • سنوگرافی
 • فیزیوتراپی
تومان320.00
کامل
 • قلب
 • آزمایش خون
 • اوره
 • آرترسکوپی
 • قند
 • تست قند
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • فشار خون
 • سنوگرافی
 • فیزیوتراپی
تومان300.00