جدول قیمت

نوع 1

سربرگ

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما

تومان33.99 / ماه
 • مورد 1
 • مورد 2
 • مورد 3
 • مورد 4
سربرگ

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما

تومان33.99 / ماه
 • مورد 1
 • مورد 2
 • مورد 3
 • مورد 4
سربرگ

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما

تومان33.99 / ماه
 • مورد 1
 • مورد 2
 • مورد 3
 • مورد 4

نوع 2

سربرگ

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما

شروع از

900 تومان / ماه
سربرگ

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما

شروع از

900 تومان / ماه
سربرگ

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما

شروع از

900 تومان / ماه

نوع 3

1سالانه
پلن
تومان99.00
 • حرفه ای مورد 1
 • نامحدود مورد 2
 • چاپ مورد 3
 • خوب مورد 4
1سالانه
پلن
تومان99.00
 • حرفه ای مورد 1
 • نامحدود مورد 2
 • چاپ مورد 3
 • خوب مورد 4
1سالانه
پلن
تومان99.00
 • حرفه ای مورد 1
 • نامحدود مورد 2
 • چاپ مورد 3
 • خوب مورد 4
1سالانه
پلن
تومان99.00
 • حرفه ای مورد 1
 • نامحدود مورد 2
 • چاپ مورد 3
 • خوب مورد 4

نوع 4

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما
تومان150.99 / ماه
 • تست قند
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • فشار خون
 • سنوگرافی
 • فیزیوتراپی
لورم ایپسوم یا طرح‌ نما
تومان150.99 / ماه
 • تست قند
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • فشار خون
 • سنوگرافی
 • فیزیوتراپی
لورم ایپسوم یا طرح‌ نما
تومان150.99 / ماه
 • تست قند
 • پرونده سلامت
 • ایدز
 • فشار خون
 • سنوگرافی
 • فیزیوتراپی