سایر تکنیک های جراحی زیبایی واژن

در مسیر کمال رویه جراحی لابیاپلاستی، تکنیکهای بدیل و مکملی ایجاد شده و جای خود را در متون مربوطه باز کرده است. هدف کیفی مشترک همه این روش ها در این است که می خواهند بخش دیستال به کلیتوریس را کوتاه و تصحیح کنند. این تکنیک ها شامل تنگ کردن یا بلند کردن کامل کلاهک کلیتوریس نیستند و هر گونه بیرون زدگی پرپوس یا کلیتوریس را تصحیح نمی کنند.
ادامه مطلب ...